South Warning

โครงการวางระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนฯ : (ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคลองนาทวี ลุ่มน้ำคลองภูมี จังหวัดสงขลาและลุ่มน้ำคลองมำบัง จังหวัดสตูล) ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปี 2557 รับผิดชอบโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และโครงการเครือข่ายเมืองในเอเซียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ ACCCRN)